การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเขตลาดกระบัง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเขตลาดกระบัง

สภาองค์กรเขตลาดกระบังร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการประชุมเสวนาเรื่องการจัดการปัญหาภัยพิบัติในเขตลาดกระบังพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆของพี่น้องชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการขุดลอก คู คลอง ต่างๆภายในเขต

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน