สภาพลเมืองเด็กและเยาวชน เขตคลองสามวา | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สภาพลเมืองเด็กและเยาวชน เขตคลองสามวา

สภาพลเมืองเด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการฟื้นฟูชุมชน เช่น ซ่อมบ้าน ซ่อมศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ถนนสาธารณะในชุมชน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน