โครงการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตลาดกระบัง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

โครงการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตลาดกระบัง

 การประชุมเตรียมความพร้อมและการวางแผนรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตลาดกระบัง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน