ผลที่ได้รับ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ผลที่ได้รับ

 จากการที่ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่ผ่านมา  ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมมศาสตร์  นำทีมโดย รศ.ดร. คมสัน มาลีสี   และคณะ ได้ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนน้ำจะมาถึง ทำให้ประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเสียหายน้อยลง