ประชุมทีมข้อมูลจังหวัด | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประชุมทีมข้อมูลจังหวัด

  วันที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น.ทีมข้อมูลของสมัชชาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนเรื่องการจัดทำข้อมูลลงเว็บไซต์  ที่ศูนย์ข้อมูลจังหวัด  อาคารจอดรถชั้น 5  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ...

 

...  ได้มีการวางแผนงานด้านข้อมูลขึ้นเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เกิดผลอย่างชัดเจน โดยจะเริ่มทบทวนการนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของทีมโซนก่อน  ซึ่งจะนัดทบทวนกันในวันที่  25 มิถุนายน 2555  นี้   จากนั้นจะให้ทีมข้อมูลโซนทุกคนลงพื้นที่แต่ละเขตในโซนของตน  เพื่อติดตามหนุนเสริมเขตในการนำข้อมูลของเขตลงเว็บไซต์   และเขตที่ยังไม่สามารถนำข้อมูลลงเว็บไซต์ได้  ทีมโซนจะลงไปรวบรวมปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น   แล้วสรุปขึ้นมาเพื่อนำไปปรึกษาหารือกันในระดับจังหวัดอีกครั้ง  ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555

ที่มา http://mayura-record.blogspot.com/2012/06/550619.html

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน