องค์กรการเงินเขตภาษีเจริญ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

องค์กรการเงินเขตภาษีเจริญ

 

องค์กรการเงิน

 

 

วัตถุประสงค์

 

                  เพื่อเป็นทุนชุมชนในการพัฒนา

                   เพื่อให้ชุมชนมีวินัยในการประหยัด

                   เพื่อให้ชุมชนรู้จักพอเพียง

                  ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

                  เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ

                  เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกองทุน ระดับเมือง

 

กองทุนหมุนเวียน

 

มี  3  ชุมชน

 

ชุมชนคลองลัดภาชี                 จำนวนเงิน       320,000           บาท

 

 

ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน          จำนวนเงิน       212,250           บาท

 

 

ชุมชนราศีธรรม                        จำนวนเงิน     3,425,653         บาท

 

 

กองทุนเรือนหุ้น

 

มี   3   ชุมชน

ชุมชนคลองลัดภาชี               จำนวนเงิน         650,000   บาท

ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน            จำนวนเงิน       773,500   บาท

ชุมชนราศีธรรม                        จำนวนเงิน       246,000   บาท