สิ่งแวดล้อมเขตภาษีเจริญ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สิ่งแวดล้อมเขตภาษีเจริญ

 

ปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ทางชุนชนเขตภาษีเจริญ จำนวน 54 ชุมชน มีความเหมือนกันว่า ชุมชนต้องช่วยกันลดขยะในชุมชนให้เหลือน้อยและทำการคัดแยกขยะให้เป็นหมวดหมู่และเพิ่มรายได้ให้กลับคืนมา สร้างความเคยชินให้กับสมาชิกในชุมชน และช่วยลดพฤติกรรมของตนเองด้วยและเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อช่วยลดขยะที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่อีก

2.เพื่อช่วยลดขยะให้กับกรุงเทพฯเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ

3.เพื่อให้ประชาชนเหนความสำคัญของการคัดแยกขยะและให้เกิดความร่วมมือ

เป้าหมายโครงการ

1.สร้างความเคยชินให้กับสมาชิกในทุกชุมชนของเขตภาษีเจริญ

2.สร้างเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความรุนแรงของสภาวะโลกร้อน

3.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในเขตภาษีเจริญแบบยังยืน

4.จัดตั้งธนาคารขยะชุมชน

แนวทาง/วิธีดำเนินโครงการ

1.จัดการอบรมให้กับประธานชุมชนจำนวน 54 ชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะโดยร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ ฝ่ายรักษาความสะอาด

2.ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประธานชุมชนทุกท่านทราบและเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน

3.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ โดยมีวิทยากรประจำและขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมไปในที่สังกัดเขตภาษีเจริญ ทั้ง 18 โรงเรียนและสังกัด กทม.

4.ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องเพราะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนและทำการเก็บข้อมูลไว้