สิ่งแวดล้อม | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สิ่งแวดล้อม

ปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ทางชุนชนเขตภาษีเจริญ จำนวน 54 ชุมชน มีความเหมือนกันว่า ชุมชนต้องช่วยกันลดขยะในชุมชนให้เหลือน้อยและทำการคัดแยกขยะให้เป็นหมวดหมู่และเพิ่มรายได้ให้กลับคืนมา สร้างความเคยชินให้กับสมาชิกในชุมชน และช่วยลดพฤติกรรมของตนเองด้วยและเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อช่วยลดขยะที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่อีก

2.เพื่อช่วยลดขยะให้กับกรุงเทพฯเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ

3.เพื่อให้ประชาชนเหนความสำคัญของการคัดแยกขยะและให้เกิดความร่วมมือ

 

ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ