โครงการภัยพิบัติปี55 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

โครงการภัยพิบัติปี55

ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป