แผนการขับเคลื่อนสภา | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

แผนการขับเคลื่อนสภา

 แผนการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน

เขตลาดกระบัง ปี พ.ศ.2554-2555

 

แผนงาน/กิจกรรม

1. การบริหารจัดการที่ดี  กลไกสภาองค์กรชุมชน

2. พัฒนาแกนนำ

3. ขับเคลื่อนประเด็นงาน(ขบวนองค์กรชุมชน จัดการตนเอง)

4. การเชื่อมโยงภาคี

5. การเปิดเวทีนำเสนอนโยบายและสื่อสาธารณะ

ผลคาดหวังที่ต้องการให้เกิด

1. เกิดระบบการจัดการบริหารที่เป็นระบบ มีกติกาในการทำงานโดยมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจน

2. แกนนำสามารถมีหลักคิดการพัฒนาในการพึ่งตนเอง หลุดพ้นจากระบบอุปถัมภ์สามารถจัดการตนเองได้

3. สมาชิกสภาฯ/กลุ่มองค์กรเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายรวมกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาตามประเด็นงานโดยยึดหลักจัดการตนเองโดยมีหน่วยงานหนุนเสริม

4. เกิดการแลกเปลี่ยนของสมาชิกที่สามารถนำเสนอข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงที่มีการจัดทำเป็นระบบเอกสารที่คมชัดในเวทีสมัชชาสภาองค์กรชุมชนเป็นที่ยอมรับทุกภาคส่วน

 

 ผลการดำเนินงาน 

แผนงาน/กิจกรรม


ผลที่เกิด


เชิงอนุภาพ


เชิงปริมาณ


1. การบริหารจัดการที่ดี

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้สภาฯและขบวนจัดระบบการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-เพื่อจัดกลไกการทำงานของคณะทำงานโดยการแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน

-เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ทิศทางการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ


-สภาองค์กรชุมชนและขบวนองค์กรชุมชนสามารถขับเคลื่อนงานไปด้วยกันโดยมีการเชื่อมโยงและจัดกลไกอย่างเป็นระบบ

-มีโครงสร้างการบริหารทีมสามารถแบ่งบทบาทการทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานได้

-สามารถกำหนดแผนงานและทิศทางการทำงานอยู่ภายใต้การจัดการตนเอง


1.คณะบริหารขับเคลื่อนงานจำนวน 21 ท่าน ประชุมทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน

บทบาทหน้าที่

-ทีมยุทธศาสตร์    5  คน

-ทีมข้อมูล/วิทยุ     3  คน

-ทีมประสานพื้นที่  6  คน

-ทีมกองเลขา(จัดการ)  5  คน

-ทีมสื่อสาร         4  คน

-แผนที่เกิดในปี 54-55 มี จำนวน  5 แผนงาน

   1. การบริหารจัดการที่ดี

   2.การพัฒนาแกนนำ

   3. ขบวนองค์กรชุมชนจัดการตนเอง

   4. การเชื่อมโยงภาคี

   5. นำเสนอนโยบายสื่อสาธารณะ

 

ปัญหาอุปสรรค

 1. ระบบการบริหารจัดการงานสภาและขบวนเป็นระบบที่แกนยังขาดความเข้าใจ โดยเฉพาะหลักคิดการจัดการตนเอง เพราะแกนนำอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์มายาวนาน

 2. ศูนย์ประสานงานยังไม่เป็นที่ถาวรขาดความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาคี

 3. การกระตือรือร้นของแกนนำที่รับบทบาทหน้าที่ไม่ขาดการทบทวนการทำงาน 

แผนงาน/กิจกรรม


ผลที่เกิดขึ้น


เชิงอนุภาพ


เชิงปริมาณ


การพัฒนาแกนนำ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานภายใต้การจัดการตนเอง

2. เพื่อพัฒนาหลักคิดการเปลี่ยนแปลงของแกนนำ

3. เพื่อให้แกนนำเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการแบบใหม่

 

 

 

 

 

 


-แกนนำสามารถจัดระบบออกกติกาการขับเคลื่อนงานได้

-แกนนำสามารถจัดเวทีสมัชชาและนำเสนอนโยบายได้

-แกนนำเข้าใจงานสภาฯมากขึ้น

-แกนนำสามารถรวมตัวเครือข่ายประเด็นงานจัดการตนเองได้

 

 

 

 

 

 


-แกนนำสามารถมองภาพรวมระดับจังหวัดได้จำนวน 5 คน

-ระดับเขต  10  คน

-ระดับชุมชน 15  คน

-แกนนำสามารถขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนจัดการตนเองได้ จำนวน 15  คน

-แกนนำที่นำเสนอข้อคิดเห็นในเวทีสภาฯได้ จำนวน 15 คน

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาอุปสรรค

   1. แกนนำมีข้อจำกัดของเศรษฐกิจครอบครัวเวลาใช้ตรงกัน

   2. บางส่วนยังขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน

   3. หลังจากทำงานได้ระยะหนึ่งต่างคนต่างต้องเอาใจตัวเอง

   4. ระบบอุปถัมภ์ยังครอบงำอยู่

   5. แกนนำยังคิดเล็กคิดน้อยข้ามปัญหาเล็กน้อยไม่พ้น