เรื่อง โครงการจ้างงานชุมชนโดยศนูย์วิชาการแรงงานนอกระบบม.มหิดลและร.รสังฆประชานุสรณ์ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง โครงการจ้างงานชุมชนโดยศนูย์วิชาการแรงงานนอกระบบม.มหิดลและร.รสังฆประชานุสรณ์

โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากผ.อ.ร.ร.สังฆประชานุสรณ์และศนูย์วิชาการแรงงานนอกระบบม.มหิดลร่วมกันกระจายรายได้ในการจ้างงานของร.ร.ในส่วนที่ร.ร.สามารถที่จะทำได้และทางผ.อ.ได้ตกลงที่จะทำงานร่วมกันกับทางม.มหิดลและชุมชนโดยได้ตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกัน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ