เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ก.ท.ม. | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ก.ท.ม.

โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสุนนจากส.ส.ส.โดยด.ร.พ.ต.อ.สุรศักดิ์  เลาหพิบูลย์กุล เป็นผู้จัดการโครงการนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยให้เด็กเยาวชนเสนอความต้องการของตนเองหรือกลุ่ม  ว่าอยากทำสิ่งใดที่จะไม่เข้าไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดโดยให้ประธานชุมชนช่วยสนับสุนนร่วม

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ยาเสพติด