นำเสนอ เรื่องที่คนไทยทั้งประเทศต้องตระหนัก | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

นำเสนอ เรื่องที่คนไทยทั้งประเทศต้องตระหนัก

เอกสารนี้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานของไทย....ใครได้ประโยชน์

ขอให้ช่วยกันพิจารณาเผยแพร่ความจริงกันให้พี่น้องไทยได้รู้ข้อมูลกันมากๆ 

 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต