เรื่อง กองทุนแม่ของแผ่นดิน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง กองทุนแม่ของแผ่นดิน

 โดยประธานสภาฯและรองประธานสภาฯได้จัดเวทีให้ความรู้และทำความเข้าใจกับสมาชิกกองทุนแม่ที่ชุมชนวัดลำพะองและชุมชนเจริญดำริโดยมีวิทายกรและเจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชนคุณ ภาวิณีร่วมในวันที่ 28และ29 ก.ค สิทธิ์พิเศษจากที่ป.ป.ส.ให้คือถ้าผู้เสพยาเสพติดเป็นญาติกับสมาชิกในกองทุนแม่จะได้รับความช่วยเหลือจาก คณะกรรมการกองทุนแม่ให้การช่วยเหลือเจรจากับทางเจ้าหนา้ที่ตำรวจเมี่ถูกจับดำเนินคีดในข้อหาเสพยาเพื่อเอาตัวมาทำการบำบัดและรักษาโดยไม่ดำเนินคีดเพื่อช่วยไม่ให้ผู้เสพยามีประวัติ แต่ผู้เสพยาต้องให้สัตย์ว่าจะไม่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีกตามพระประสงค์ของพระองค์ท่านในการลดผู้เสพยาเสพติด

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ยาเสพติด