ประวัติเขตทวีวัฒนา | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประวัติเขตทวีวัฒนา

                                                 ข้อมูลเขตทวีวัฒนา
1. ประวัติความเป็นมาเขตทวีวัฒนา
ทวีวัฒนาเป็นชื่อคลองที่ได้รับพระราชทานขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน
เดิมมีฐานะเป็นตำบลทวีวัฒนาอยู่ในพื้นที่การปกครองของอำเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี จนเมื่อมีการจัดตั้งรูปแบบการปกครองนครหลวงขึ้นใหม่เป็น กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2515 อำเภอตลิ่งชันจึงเปลี่ยนฐานะเป็นเขตตลิ่งชัน และตำบลทวีวัฒนา เปลี่ยนฐานะเป็นแขวงทวีวัฒนา และโดยเหตุผลที่พื้นที่ของเขตตลิ่งชันมีอาณาเขตกว้าง มีสาธารณูปโภคเพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การให้ บริการและความสะดวกของประชาชนจึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตตลิ่งชัน และตั้งเขตทวีวัฒนา ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2541 เป็นต้นไป
    เขตทวีวัฒนา ถือเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชานกรุง ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของผลิตผล พืชผักเกษตรกรรมที่เต็มรูปแบบการทำนา ปลูกข้าว ทำสวน ปลูกผลไม้แทรกด้วยพืชผักในรูปแบบผสมผสานอย่างลงตัว ที่ตั้งและอาณาเขตตั้งอยู่บนพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานคร หรือฝั่งธนบุรี
1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งและอาณาเขตตั้งอยู่บนพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานคร  หรือฝั่งธนบุรีติดต่อเรียงตามเข็นนาฬิกา ดังนี้
ทิศเหนือ      ติดต่อกับอำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  มีคลองมหาสวัสดิ์เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับเขตตลิ่งชัน  มีถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้      ติดต่อกับเขตบางแค  และเขตหนองแขม  มีคลองบางเชือกหนัง คลองทวีวัฒนา และคลองบางไผ่เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
1.2  จำนวนพื้นที่
เขตทวีวัฒนา มีพื้นที่ 50.219 ตร.กม. แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 2 แขวง ได้แก่
- แขวงทวีวัฒนา
- แขวงศาลาธรรมสพน์
1.3  สภาพพื้นที่
เนื่องจากสภาพดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ เขตทวีวัฒนาจึงเหมาะแก่การเกษตรที่ทำชื่อเสียงและนำรายได้ให้มาก ได้แก่ การปลูกกล้วยไม้ นอกจากนี้ตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินตามผังเมืองรวม เขตทวีวัฒนายังถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม จึงทำให้พื้นที่เป็นแหล่งที่พักอาศัย ซึ่งประชากรส่วนหนึ่งเดินทางเข้าไปทำงานในเขตพื้นที่อื่น ๆ และมีประชากรส่วนหนึ่งประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม
1.4  วิสัยทัศน์
    เขตทวีวัฒนา เป็นเขตน่าอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมดี มีความปลอดภัย ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนา
1.5  คำขวัญเขตทวีวัฒนา
    ธรรมชาติสดสวย            กล้วยไม้หลากสี
    สวนผักมากมี            คูคลองมากมาย
    ใกล้แดนธรรมพุทธมณฑล    ถนนสวยหลายสาย
    คมนาคมสะดวกสบาย        สุขสมหมาย...ทวีวัฒนา

2.  จำนวนประชากร และ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553

แขวง    ประชากร (คน)    ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน)
    ชาย    หญิง    ชาย    หญิง
ทวีวัฒนา            10,269            11,345              7,660              8,838
ศาลาธรรมสพน์            24,048            27,944            18,313             22,404
     รวม (คน)    73,606    57,215

2.1  ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนแล้ว ปี 2554  จำนวน   5,617 คน
2.2  ผู้พิการที่ลงทะเบียนแล้ว   จำนวน 484 คน มีผู้พิการที่ลงทะเบียน ปี 2554 เพิ่มจะได้รับเงินสวัสดิการเดือนตุลาคม 2554 จำนวน 69 ราย 
2.3  จ่ายเงินสวัสดิการค่าจัดการศพผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ตั้งแต่ปี 2553 – มกราคม 2554  รวม 36 ราย
3.  หน่วยราชการสถานที่สำคัญ

3.1  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
1. โรงเรียนคลองต้นไทร เลขที่ 87/2 หมู่ 19  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา เลขที่ 155 คลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
3. โรงเรียนคลองบางพรม  เลขที่ 53 คลองบางพรม แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
4. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ 4 คลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
5. โรงเรียนวัดปุรณาวาส เลขที่ 3 คลองมหาสวัสดิ์  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
6. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม เลขที่ 9/3 หมู่ 10 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
3.2  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
1. โรงเรียนทวีวัฒนา  คลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
2. โรงเรียนนวมินทราชินูปถัมภ์ (สตรีวิทยา 3) ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา
3.3  วิทยาลัยและโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
1. วิทยาลัยทองสุข เลขที่ 99/79 ถนนบรมราชชนนี แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
2. เทคโนโลยีปิ่นมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
3.4  โรงเรียนอนุบาล และ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
1. โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
2. โรงเรียนอนุบาลจารุเวศ หมู่บ้านชวนชื่น แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
3. โรงเรียนอนุบาลกอบแก้ว หมู่บ้านกอบแก้ว แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
4. โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค หมู่บ้าน ป.ผาสุข แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
5. โรงเรียนอนุบาลโชติกาญจน์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
6. โรงเรียนอนุบาลจิรโชติ หมู่ 1 แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา
7. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดปุรณาวาส หมู่ 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
3.5  วัดในเขตทวีวัฒนา  มี 3 วัด
1. วัดปุรณาวาส  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา
2. วัดโกมุทพุทธรังสี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
3.วัดวิศิษฎ์บุญญาวาส  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา
3.6  สถานปฏิบัติธรรม 2 แห่ง
      1.มูลนิธิหลวงพ่อเทียน  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา
      2.สถานปฏิบัติธรรมธุดงคสถาน (หมออุดม ธรรมวิมุติ) แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
3.7  สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา
3.8  ศูนย์บริการสาธารณะสุข 67
      
     4.จำนวนชุมชน
            แขวงทวีวัฒนามี 3 ชุมชน
ชุมชนใ1.1.              1.ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ มีจำนวน 421 หลังคาเรือน ประชากร 1,503 คน
              ประธาน  นายชูเกียรติ  สุวรรณรังษี โทร. 08 1986 1487,  02888 5392
   
              2. ชุมชนสินพัฒนาธานี   มีจำนวน 312 หลังคาเรือน ประชากร 832 คน
             ประธาน  พ.ต. สุพรรณ เกตุบำรุง  โทร. 0 2 814-063,089 5288212   
                    
             3. ชุมชนบางพรหมร่วมใจ มีจำนวน   85 หลังคาเรือน ประชากร 549 คน
             ประธาน  นายเฉลียว  คงคืน  โทร. 08 7 5100657
ชุมชนในแขวงศาลาธรรมสพน์ มี 10 ชุมชน
         1. ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ จำนวน 182 หลังคาเรือน ประชากร 1,398 คน
             ประธาน  นายสมปอง  นามเมือง  โทร. 08 6611 2491
          2. ชุมชนวัดปุรณาวาส มีจำนวน 162 หลังคาเรือน ประชากร 1,002 คน
           ประธาน  นางอารีย์  แก้วดี  โทร. 0 2441 9235 , 08 9613 6492
          3. ชุมชนประตูน้ำฉิมพลี มีจำนวน 106 หลังคาเรือน ประชากร 735 คน
           ประธาน  นายสุรเดช  คำสม  โทร. 08 1407 5552
          4. ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี1-2  มีจำนวน 158 หลังคาเรือน ประชากร 700 คน
          ประธาน  นางบุบผา  ราชวานิชย์ โทร. 0 2441 2856, 08 1617 6148
         5. ชุมชนหมู่บ้านกอบแก้ว 1 มีจำนวน 76 หลังคาเรือน ประชากร 208 คน
          ประธาน  นายสุทธิพงษ์  แย้มแสงสังข์  โทร. 081 8419027
        6. ชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษา มีจำนวน 150 หลังคาเรือน ประชากร 457 คน
           ประธาน  นางสาววณี วิชัยศิริพันธ์  โทร. 081 6208448
         7. ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ มีจำนวน 432 หลังคาเรือน
           ประธาน  นางกมลทิพย์  โชคมงคลเสถียร  โทร. 0 2441 1759, 08 1311 5520
          8. ชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ 
           ประธาน  นายนิพนธ์ ประวัติวิถีสุข  โทร. 0 2 4411246, 081 3829927
          9.ชุมชนพัฒนาหมู่บ้านเปรมวดี
            ประธาน นายสมชาย รอดสมนาม   โทร. 081 9859007
          10.ชุมชนหมู่บ้านกฤษดานคา 31
         ประธาน นายเดชา  ฉัตรศิริเวช  โทร. 081 2064341
5.ข้อมูลสภาองค์กร/เครือข่าย

ที่ตั้งสภาองค์กรชุมชนเขตทวีวัฒนา
             207/10 ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ หมู่ 8 ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 19  ถนนพุทธมณฑลสาย 4  แขวงทวีวัฒนา  
             เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 888 5392 โทรสาร  02 862 8331

ที่มา  
 ประกอบด้วยชุมชน 13 ชุมชน  กลุ่มจดแจ้งมี  33 กลุ่ม  6 ประเด็นงาน จากเวทีการรับรองสถานภาพชุมชน ได้มีคณะทำงานประสานงานองค์กรเข้าร่วมใจการจัดทำเวที 3 ครั้ง  เปิดเวทีความเข้าใจสภาองค์กร 3 ครั้ง
          กลุ่มจดแจ้ง 33 กลุ่ม   6 ประเด็นงาน
                        1.ด้านเศรษฐกิจ รวม 6 กลุ่ม
    1. กลุ่มสายใยรักครอบครัว
    2. กลุ่มกล้วยไม้ทวีวัฒนา 5
    3. กลุ่มน้ำหมักชีวภาพเจ้าพระยาร่วมใจ
    4. กลุ่มบางเชือกหนัง
    5. กลุ่มกล้วยไม้นิววรรณี
    6. แม่บ้านดอกไม้ร่วมใจ

                        2.ด้านแผนชุมชน รวม 6 กลุ่ม
    1. ชุมชนบางพรมร่วมใจ
    2. ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ
    3. ชุมชนวัดปุรณาวาส
    4. ชุมชนหมู่บ้านเปรมวดี
    5. ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ
    6. ชุมชนบ้านจัดสรรกุลทิพย์
                        3.ด้านสวัสดิการ  รวม 3 กลุ่ม
    1. ชมรมผู้สูงอายุวัดปุรณาวาส (ผู้สูงอายุ)
    2. ชมรมผู้สูงอายุร่วมเกื้อ
    3. ชมรมกองทุนเพื่อเด็กและเยาวชน (ร่วมเกื้อ)
                                 4.ด้านยาเสพติด  รวม 7 กลุ่ม
    1. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดปุรณาวาส
    2. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบางพรมร่วมใจ
    3. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนพรรณพฤกษา
    4. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์
    5. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ
    6. ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนสินพัฒนาธานี
    7. กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ

                        5.องค์กรการเงิน (กองทุนชุมชน) รวม 6 กลุ่ม
    1. กองทุนชุมชนวัดปุรณาวาส
    2. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ร่วมเกื้อ
    3.  กลุ่มกองทุนเมือง หมู่ 10
    4.  กลุ่มออมทรัพย์สินพัฒนาธานี
    5.  กลุ่มออมทรัพยบางพรมร่วมใจ
    6. ชุมชนเมือง หมู่ 3
                              6.ด้านสุขภาพ  รวม 5 กลุ่ม
    1. ลานกีฬาเจ้าพระยาร่วมใจ
    2. ลานกีฬาพรรณพฤกษา
    3. ลานกีฬาชุมชนสินพัฒนาธานี
    4. ลานกีฬาร่วมเกื้อ
    5. ลานกีฬาพุทธมณฑลสาย 3
รายชื่อผู้ประสานงานกลุ่มสภาองค์กรชุมชนเขตทวีวัฒนา  33 คน
ชุมชนร่วมเกื้อ       
    1.นายชูเกียรติ          สุวรรณรังษี    254 ม.8  แขวงทวีวัฒนา       081 986-1487
                        2.นางสาวชุติมา        สายสิทธิ์    249 ม.8แขวงทวีวัฒนา           089 991-5631
                        3.นางเนียร            บุญรัตน์        90 ม.8แขวงทวีวัฒนา           086 757-3169
                        4.นางปรียา            วงษ์ประยูร          33/15   ม.8 แขวงทวีวัฒนา       085 800-0851
                        5.นายวุฒิชัย            ภูศรี        251 ม.8 แขวงทวีวัฒนา           086 314-7880
                        6.นางสมจิต            ปรึกษากิจ    3/28 ม.8แขวงทวีวัฒนา           084 007-3346

ชุมชนพรรณพฤกษา       
7.นางชูจิตร         ศิริจานุกุล    211 ม.10 แขวงทวีวัฒนา        085 018-6522
8.น.ส.วณี          วิชัยศิริพันธ์    333  10 แขวงทวีวัฒนา        081 538-1971
9.นางกรภัทร์        สุทธิ์        118 ม.10 แขวงศาลาธรรมสพน์    087 500-1037
ชุมชนสกุลทิพย์       
10.นายนิพนธ์          ประวัติวิถีสุข    80/19 ม.9 แขวงศาลาธรรมสพน์    081 382-9927
11.นางศุภลักษณ์          เข็มทอง        80/7 ม.9 แขวงศาลาธรรมสพน์    089 773-1702
ชุมชนบางมพรหมร่วมใจ   
12.นายเฉลียว        คงคืน        22 ม.11 แขวงทวีวัฒนา        087 510-0657
13.นางนงเยาว        รุ่งแสง        54/2 ม.7 แขวงทวีวัฒนา        086 788-7633
14.นายสมศักดิ์        เพ็งจันทร์    16 ม.7 แขวงทวีวัฒนา        087 700-9723
ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ       
15.นางกมลทิพย์      โชคมงคลเสถียร    312 ม.6 แขวงศาลาธรรมสพน์    081 311-5520
16.นางนิดหน่อย        ยวงทอง        59/28 ม.6 แขวงศาลาธรรมสพน์    02 441-2442
17.น.ส.วรรณี        สิขันธกบุตร    88 ม.6 แขวงศาลาธรรมสพน์     02 889-6150
18.นางจอมขวัญ        จันทร์รู        18 ม.1    แขวงศาลาธรรมสพน์    02 889-6643
ชุมชนวัดปุรณาวาส       
19.นางอารีย์          แก้วดี        25/9 ม.3 แขวงศาลาธรรมสพน์    089 613-6492
20.นางใกล้รุ่ง        ฉายาลักษณ์    14/23 ม.3 แขวงศาลาธรรมสพน์    085 194-3734
21.นางพรทิพย์        ลบล้ำเลิศ    14/13 ม.3 แขวงศาลาธรรมสพน์    085 999-4238
22.เรือตรีบุญช่วย        เทศพงษ์        211 ม.10 แขวงศาลาธรรมสพน์    081 962-5186
ชุมชนสินพัฒนา       
23.นางศิริอร        หนูเวียง        63/82 ม.5 แขวงทวีวัฒนา        086 015-0914
24.นางอารีย์        ศาลาศรัย    66/127ม.5 แขวงทวีวัฒนา    089 784-3952
25.นางครองเพชร        ประดับกุล    59/70 ม.5 แขวงทวีวัฒนา        086 998-7114
ชุมชนเปรมวดี        
26.นายสมชาย          รอดสนาม      67/46     แขวงศาลาธรรมสพน์    081 985-9227
กลุ่มชุมชนดั้งเดิม     
27. นางวัชรา        กล่ำคำ        960 ม.7 แขวงศาลาธรรมสพน์    081 137-7179
28.นางละมัย        เฮงวิวัฒนชัย      198 ม.3 แขวงทวีวัฒนา           02 889-0424
29.นายชาญชัย        พูนผล        63/2 ม.5 แขวงทวีวัฒนา        089-156-7977
30.นายสมชาติ        รุ่งแสง        33/10 ม.9 แขวงทวีวัฒนา        081 826-7145
31.นายสมิน        บำรุงพืช    61/1 ม.6 แขวงทวีวัฒนา        083 700-6697
32.นางจำเนียร        อุ่นเสน่หา      11/77 ม.8 แขวงทวีวัฒนา       02 889-0794
33.นางพรพิมล        สุญญาจารย์    3/14 ม.3 แขวงทวีวัฒนา        089 669-6795
                                                                (เอกสารแนบ)
6.การเมือง   
สมาชิกสภากรุงเทพเขตทวีวัฒนา 1 ท่าน สมาชิกเขต 7 ท่าน
การแบ่งเขตการปกครอง
เขตทวีวัฒนาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง ได้แก่
1.แขวงทวีวัฒนา
2.แขวงศาลาสธรรสพน์
       
       
7.เศรษฐกิจและแหล่งของดีของเขต

      8.สถานที่ท่องเที่ยว
ตลาดนัดธนบุรี 
          ตลาดนัดธนบุรี เป็นตลาดในสังกัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่
ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาบนพื้นที่ 110 ไร่ มีแผงค้ากว่า 4,000 แผงค้า ส่วนค้าขายเป็นโซนต่าง ๆ ให้ซื้อหาสินค้าได้อย่างสะดวกและง่ายดาย สินค้าที่จำหน่ายมีหลากหลาย ทั้งต้นไม้ อุปกรณ์ การจัดสวนและปลูกต้นไม้ สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ พระเครื่อง พระบูชา เสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องใช้ไฟฟ้า งานหัตถกรรม เครื่องจักสาน ไม้แกะสลัก เครื่องแก้ว เซรามิก พลาสติก อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งตลาดสดจำหน่ายอาหารสดและอาหาร แห้งครบครัน จุดเด่นของตลาดคือเป็นศูนย์จำหน่าย กล้วยไม้และปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งขายปลีกและขายส่ง นอกจากนี้ยังมีส่วนจัดนิทรรศการ การฝึกสอนวิชาชีพต่าง ๆ อีกด้วย ผู้สนใจสามารถจับจ่าย ซื้อหาสินค้าได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร.0-2421-4523

       บ้านพิพิธภัณฑ์ 
บ้านพิพิธภัณฑ์ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมกิจวัฒนธรรมเพื่อจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของชาวเมืองในยุค 2500 โดยการจัดแสดงในบ้านพิพิธภัณฑ์จะเลียนแบบรูปแบบจริงในอดีต เริ่มจากชั้นล่างซึ่งจัดเป็นร้านค้าต่าง ๆ เช่น ร้านขายของเล่น ร้านตัดผม ตัดเสื้อ ร้านขายกาแฟ ร้านขายยา ฯลฯ แต่ละร้านเต็มไปด้วยข้าวของเก่าแก่ที่เคยเห็นกันในอดีต บนชั้นสองเป็นที่จัดแสดงของต่าง ๆ ที่ได้รับบริจาคเข้ามาตั้งแต่กิ๊บติดผมของผู้หญิงไปจนถึงภาพแผนที่เมืองไทยเก่าแก่รวมถึงเครื่องเรือนและเครื่องใช้ในครัวเรือน ส่วนหนึ่งจัดเป็นร้านถ่ายรูปจำลองชื่อร้าน “ฉายาคลองโพ” ส่วนชั้น 3 จัดเป็นย่านกลางเมืองประกอบด้วยที่ทำงานและร้านค้า ห้องเรียน ห้องนายอำเภอ ร้านขายทอง และร้านสรรพสินค้า ข้าวของที่จัดแสดงอยู่เหล่านี้ทำให้เราเห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนธรรมดา ๆ ซึ่งจะไม่ได้เห็นในพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ
    บ้านพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่เลขที่ 170/17 หมู่ 7 หมู่บ้านคลองโพแลนด์ ซอยคลองโพ 2 ถนนศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา เปิดบริการทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0-1257-4508 (วรรณา  นาวิกมูล) 0-9200-2803 (อเนก  นาวิกมูล) หรือ 0-2457-2603 และ 0-2869-6281 กด 0 หรือ 1
         คลองมหาสวัสดิ์  
      
      

เป็นคลองที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4  เพื่อเป็นเส้นทางลัดไปพระปฐมเจดีย์   โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) เป็นคลองที่เป็นเส้นตรง  ปัจจุบันมีถนนเลียบสองฝั่งคลองเป็นช่วง ๆ สองข้างคลองเต็มไปด้วยสวนผัก  สวนดอกไม้ ทุ่งนา และนาบัวมากมาย
       ถนนอุทยาน

ถนนอุทยาน เป็นถนนที่สวยที่สุดสายหนึ่งของประเทศ เชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 4 กับถนนพุทธมณฑลสาย 3 ขนานไปกับถนนบรมราชชนีและถนนเพชรเกษม มีระยะทาง 3.8 กิโลเมตร มีเขตทางกว้าง 90 เมตร และจัดแบ่งทางเป็น 10 ช่องทางจราจร อันประกอบด้วยช่องทางหลักข้างละ 3 ช่องทาง และช่องทางคู่ขนานอีกข้างละ 2  บริเวณเกาะกลางถนนกว้าง 18 เมตร ประกอบด้วยสวนหย่อมและสระบัว โคมไฟประดับด้วยหงษ์จำนวน 979 ต้น เรียงรายตลอดสองฟากถนน  บาทวิถีสองข้างเป็นทางเดินออกกำลังกายในช่วงเวลาเย็นใกล้พระอาทิตย์ตก เมื่อมองไปยังองค์พระประธานพระศรีศากยมุนีในบริเวณพุทธมณฑ่ลจะสวยงามมาก

                บรรยากาศตอนเช้า

 

               บรรยากาศตอนเย็น
 

 

 

               สวนทวีวนารมณ์

 

สวนทวีวนารมณ์ เป็นสวนสาธารณะขนาด 60 ไร่ พร้อมลานนันทนาการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
อยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวอันร่มรื่น ตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับตลาดนัดธนบุรี
 

ทัศนียภาพภายในสวน
 
               ทางเดิน-วิ่ง และ สนามเด็กเล่น

ลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
ที่    ชื่อลานกีฬา    ที่ตั้ง    ประธานลานกีฬา    เบอร์โทร.
1.    สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา    ใต้สะพานต่างระดับ ถ.พุทธมณฑล สาย 2    นางศรัญญา นันทนาปราโมทย์    02-885-0006
2.    ชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี    ข้างที่ทำการชุมชนฯ หมู่ 5 แขวงทวีวัฒนา    พ.ต.สุพรรณ เกตุบำรุง    02-814-3063
3.    ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ    ข้างที่ทำการชุมชนฯ 207/10หมู่ 8 แขวงทวีวัฒนา    นายชูเกียรติ สุวรรณรังสี    02-441-0379
4.    ร.ร.วัดปุรณาวาส    ร.ร.วัดปุรณาวาส 25 ม.3 แขวงศาลาธรรมสพน์    ผอ.ร.ร.วัดปุรณาวาส    02-441-4958
5.    ร.ร.คลองทวีวัฒนา    ร.ร.คลองทวีวัฒนา 155 ม.1 เขตทวีวัฒนา    ผอ.ร.ร.คลองทวีวัฒนา    02-441-9449
6.    ร.ร.คลองต้นไทร    ร.ร.คลองต้นไทร 87/2 ม.19 แขวงศาลาธรรมสพน์    อาจารย์ใหญ่ ร.ร.คลองต้นไทร    02-448-1539
7.    ร.ร.คลองบางพรหม    ร.ร.คลองบางพรหม 53 ม.12 แขวงศาลาธรรมสพน์    อาจารย์ใหญ่ ร.ร.คลองบางพรหม    02-441-3157
8.    ร.ร.คลองมหาสวัสดิ์    ร.ร.คลองมหาสวัสดิ์ ม.4 แขวงศาลาธรรมสพน์    อาจารย์ใหญ่ ร.ร.คลองมหาสวัสดิ์    02-447-7430
9.    ร.ร.ตั้งพิรุฬห์ธรรม    ร.ร.ตั้งพิรุฬห์ธรรม 9/10 แขวงศาลาธรรมสพน์    ผู้อำนวยการ ร.ร.ตั้งพิรุฬห์ธรรม    02-441-9652
10.    วิทยาลัยทองสุข    ว.ทองสุข 99/79 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์    ดร.ศุภกิจ โสทัด    02-448-1359
11.    หมู่บ้าน ป.ผาสุข    ข้างสโมสรหมู่บ้าน ป.ผาสุข ม.18 แขวงศาลาธรรมสพน์    นางอ้อยทิพย์ กัมพลพันธ์    01-917-1846
12.    หมู่บ้านอมรชัย 3    ม.อมรชัย 3 ม.6 แขวงศาลาธรรมสพน์    นายปรีดา เกื้อรอด    -
13.    สน.คู่ขนานลอยฟ้า    ข้าง สน.คู่ขนานลอยฟ้า ถ.บรมราชชนนี ฝั่งขาเข้า    พ.ต.อ.นำพล ปรุงประทิน    02-448-0384
14.    มหาสวัสดิ์    ที่ว่างตรงข้าม ร.ร.คลองมหาสวัสดิ์ ม.4 แขวงศาลาธรรมสพน์
    นายไพโรจน์ ฤทธิ์มะหันต์    07-021-1154
15.    หมู่บ้านสกุลทิพย์    โครงการหมู่บ้านสกุลทิพย์ ม.10 แขวงศาลาธรรมสพน์    ร.ต.ต.ขวัญเมือง จิตถวิล    02-441-1937
16.    พุทธมณฑล สาย 3    บริเวณหัวถนนพุทธมณฑล สาย 3    นายสมบุญ คำคม    01-643-6707
17.    หมู่บ้านพรรณพฤกษา    ม.พรรณพฤกษา ม.10 แขวงศาลาธรรมสพน์    น.ส.วณี วิชัยศิริพันธ์    01-620-8448
18.    หมู่บ้านสุขทวี 1-2    ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1-2 ม.5 แขวงศาลาธรรมสพน์    นางบุบผา ราชวาณิชย์    02-441-2856

    

สถานพยาบาล

ที่    ชื่อสถานที่
1.    โรงพยาบาลนิติจิตเวช เลขที่ 23 หมู่ 8 แขวงทวีวัฒนา ถนนพุทธมณฑล สาย 4
2.    โรงพยาบาลธนบุรี 2 (โรงพยาบาลเอกชน) เลขที่ 43/4 หมู่ 18 แขวงศาลาธรรมสพน์
3.    ศูนย์บริการสาธารณสุข  มี 5 สาขา คือ
    3.1 สาขาศาลาธรรมสพน์ เลขที่ 25/8 หมู่ 3 แขวงศาลาธรรมสพน์
    3.2 สาขาตั้งพิรุฬห์ธรรม เลขที่ 9/6 หมู่ 16 แขวงศาลาธรรมสพน์
    3.3 สาขาพันธ์-วงษ์ สาทิม เลขที่ 8/5 หมู่ 6 แขวงศาลาธรรมสพน์
    3.4 สาขา แจ่ม-ดำ ควรชม เลขที่ 16/3 หมู่ 3 แขวงทวีวัฒนา
    3.5 สาขาพลตรีบุษป์-ประดับโกมุท เลขที่ 36 หมู่ 7 แขวงทวีวัฒนา
4.    ศูนย์ควบคุมสัตว์นำโรค เลขที่ 8/6 หมู่ 6 แขวงศาลาธรรมสพน์

 

 

............................................................................................................................................................................
วันที่ ทำบันทึกข้อมูล  12  สิงหาคม  2554   นางปรียา  วงษ์ประยูร  ผู้จัดทำข้อมูล