การประชุมสภาองค์กรชุมชนเขตบางซื่อ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

การประชุมสภาองค์กรชุมชนเขตบางซื่อ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 สภาองค์กรชุมชนเขตบางซื่อได้จัดประชุมสมาชิก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางซื่อ โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกประธานสภาและรองประธานสภารอบใหม่ ตามวาระการดำรงตำแหน่งที่สิ้นสุดลง ผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภา ได้แก่ คุณปุณฑริกา พันธ์ไพศาล และผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งและรองประธานสภาคนที่สอง ได้แก่ คุณอุษา ร่วมเจริญ และคุณนงลักษณ์ ในไพศาล ตามลำดับ

รูปภาพ: