เวทีความร่วมมือกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ฯ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

เวทีความร่วมมือกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ฯ

สมาคมความปลอดภัยฯ ร่วมกับ สมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

จัดการประชุมหารือความร่วมมือในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ฯ 

เมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำโครงการฯ นี้ กิจกรรมแรกที่กำหนดจัดในวันพรุ่งนี้ คือ วันที่ 16 กันยายน คือ "เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมเฝ้าระวังปัญหาสาธารณภัย" ณ อาคารอเนกประสงค์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

โดยเชิญผู้แทนเขตละ 3 คน ร่วม 150 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์และหาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาของชุมชนในกรุงเทพมหานคร

 

 

 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน