สมัชชาองค์กรฯ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ สสส. | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สมัชชาองค์กรฯ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ สสส.

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2555 ประธานสมัชชาสภาองค์กรฯ ระดับจังหวัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือกับ สสส. ขับเคลื่อน "โครงการป้องกันและแก้ปัญหาสาธารณะ"

โดยมีท่าน อนันต์ บัวสุวรรณ เป็นประธาน ได้มีการประชุมหารือ แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขของปัญหาด้านต่าง ๆ ของสาธารณะภัย เช่น อัคคีภัย, อุทกภัย, ภัยจากสิ่งแวดล้อม, ภัยจากอาคารและสิ่งก่อสร้าง และสุดท้ายได้มีการแจกธง และเซ็นลงนามบันทึกข้อตกลงว่าสมัชชาสภาองค์กรฯ จะร่วมขับเคลื่อนประเด็นนี้ร่วมกัน ทั้งนี้ท่านประธานสภาองค์กรฯ เขตราษฎร์บูรณะ นายขจัด เชื้ออาษา ก็ได้รับธงจากท่าน อนันต์ บัวสุวรรณ ด้วยเช่นกัน  

รูปภาพ: