โครงการศึกษาระดับปริญญาตรี "ผู้ประกอบการสังคม" เริ่มแล้ว | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

โครงการศึกษาระดับปริญญาตรี "ผู้ประกอบการสังคม" เริ่มแล้ว

โครงการ การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิชชาลัย โดยการนำของท่าน อ.ศักดิ์ ประสานดี ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนแล้ว

โครงการนี้ดีอย่างยิ่งที่เป็นการพัฒนาคนในชุมชนให้มีความตื่นตัว กระตือรือร้นในการเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หากท่านผู้ใดสนใจเข้าร่วมโครงการ เรียนโดยไม่มีค่าหน่วยกิต เชิญติดต่อได้ที่ ท่านประธานสภาองค์กรชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ นายขจัด เชื้ออาษา

ในการนี้มีพี่น้องสมัชชาแต่ละเขตเข้าร่วมเรียนหลายคน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา