เรื่อง ประชุมโซนศรีนครินทร์ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประชุมโซนศรีนครินทร์

 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 55สภาฯเขตหนองจอกได้รับเกียติให้จัดการเปิดประชุมสมาชิกสภาองค์กรชุมชนโซนศรีนครินทร์จำนวน 8 เขตโดยได้ระดมความ

คิดเห็นต่างๆในประเด็นงานของสภาฯและได้มีการเลือกตั้งผู้ประสานงานโซนศรีนครินทร์เพิ่มเนื่ิ่องจากได้มีการปรับตำแหน่งโดยได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นาง พรรณี 2) นางบัวทิยท์ 3) นายกฤตภาส และในที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและแจ้งถึงงานที่แต่ละเขตได้ดำเนินการไปแล้ว

ว่ามีความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน มีปัญหาในการทำงานอย่างไรบ้าง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน