เรื่อง การประชุมเสวนาเรื่องสิ่งแวดล้อมจากการขยายโรงงานการผลิต | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง การประชุมเสวนาเรื่องสิ่งแวดล้อมจากการขยายโรงงานการผลิต

 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 55ณ.ห้องประชุมใหญ่ศนูย์ฝึกอบรมข้าราชการก.ท.ม.เขตหนองจอกโดยบริษัทโกเบซีเอชไวร์ผประเทศไทย) ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อาจได้ผลกระทบจากการที่บริษัทได้เพิ่มกำลังผลิตจากเดิมผลิตวันละ90ตัน/วัน เป็นวันละ200ตัน/วันโดยบริษัทได้เปิดประชาพิจารณ์ไปแล้ว 1 ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2โดยมีการเชิญประชาชนไปดูกระบวนการผลิต แต่ในครั้งที่ 2นี้ทางสภาองค์กรฯได้ทราบเรื่องจึงแอบเข้า

ไปประชุมร่วมและได้เสนอต่อบริษัทว่าทำไม่ถูกต้องที่จริงต้องพาไปดูว่าบริษัทได้ทำการบำบัดของเสียจากการผลิตอย่างไรไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวด

ล้อมในพื้นที่แต่ก็ได้รับการปฎิเสธว่าไม่มีอำนาจในการตัดสินใจต้องแจ้งให้นายญี่ปุ่นตัดสินใจ ดังนั้นทางสภาฯจึงได้เสนอขอให้มีการจัดตั้งคณะกรรม

การร่วม3ฝ่ายโดยมีบริษัท เจ้าหน้าที่รัฐ และสภาองค์กรชุมชนร่วมกันตรวจสอบกระบวนการกำจัดกากของเสียต่างๆว่าไ้ด้มาตราฐานจริงก่อนทำการ

ก่อสร้างผลิตซึ่งสภาฯก็จะดำเนินการตรวจสอบต่อไป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.