เรื่อง เปิดสัมชาสภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอก | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง เปิดสัมชาสภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอก

 เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 55ณ.ศาลาประชาคมเขตหนองจอกทางคณะกรรมการบริหารสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเข้าร่วมประชุมโดยประธานสภาฯได้แถลงนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานของสภาฯ 5 ข้อย่อๆได้ดังนี้ 1)ทำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 2) ผลักดันส่งเสริมให้เกิด

กองทุนอาชีพในชุมชน 3) ส่งเสริมและป้องกันภัยต่างๆรวมถึงเรื่องยาเสพติด 4)จะร่วมมือกับหน่วยราชการในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ

5)สนับสุนนเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุให้เข้าถึงสิทธิ์ในด้านต่างๆทั้งเรื่องสุขภาพและสวัสดิการ  และยังได้เลือกตั้งคณะทำงานสภาฯมาได้อีก 10 คน

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.