เอกสารห้องชุมชนจัดการบรรเทาสาธารณภัย | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

เอกสารห้องชุมชนจัดการบรรเทาสาธารณภัย

 

 เอกสารประกอบ ห้อง เรื่องชุมชนจัดการตนเองบรรเทาสาธารณภัย

กำหนดการ “เวทีสานพลังเครือข่ายสร้างสุขภาวะคน กทม.”

ระหว่างวันที่ ๙- ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ณ ห้องประชุมจิระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) 

 

uodated by Tarn

เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป