สรุปร่าง พรบ.กทม ห้องการมีส่วนร่วม วันที่ 10 ตค 55 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

สรุปร่าง พรบ.กทม ห้องการมีส่วนร่วม วันที่ 10 ตค 55

 

สรุปการประชุมห้องวิชาการ

เรื่อง – การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกรุงเทพมหานคร ในการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่  ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๘๐๔  ชั้น ๘ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 ติดตามที่เฟสบุค สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพ อ.สมพงษ์ พัดปุย

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.