เวทีเสวนาขับเคลื่อนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองและบรรเทาสาธารณภัยฯ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

เวทีเสวนาขับเคลื่อนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองและบรรเทาสาธารณภัยฯ

กำหนดการ และแผนที่ห้องประชุม

เวทีเสวนาขับเคลื่อนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เพื่อคุ้มครองและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

สอบถามและประสานงาน กับ คุณณัชพล และคุณพรรณี สมัชชาสภาองค์กรชุมชนฯ 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน