การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนชุดเก่าได้หมดวาระลง จึงได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาฯ ชุดใหม่ ซึ่งสมาชิกในที่ประชุมก็ได้มีการรับรองมติในที่ประชุมแล้วว่า นายขจัด เชื้ออาษา ประธานสภาฯ เหมาะสมกับตำแหน่งประธานสภาฯ ในสมัยต่อไป และรายงานการประชุมจะดำเนินการแจ้งให้พี่น้องทราบในคราวต่อไป