ผลการสรรหา ประธานสภาฯ เขตสะพานสูง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ผลการสรรหา ประธานสภาฯ เขตสะพานสูง

นายดาเรศ พิมพิสัย ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภาฯสมัยที่สอง นายสมใจ รองประธานคนที่หนึ่ง นายเฉลิมพล คะสะธรรม รองประธานคนที่สอง กองเลขา นางอรุณีย์/นางนุชรี การเงิน-ข้อมูล นางสมพร จินดาดวง นางสุไวบะ็ห์ ประสานพื้นที่ นางวาณี สาสะกุล บัญชี ดต.สมเดช ตัวแทน สน.ประเวศ หมอเมตตา ตัวแทนศูนย์สาธาร คุณสายใจ ปิ่แก้ว ตัวแทน สนข. อาจารย์ สุรีย์ ตัวแทน กศน.นายสมใจ ตัวแทนกลุ่มสวัสดิการ นายอดุลย์ ตัวแทน อสส. สุนันทวดี กานา ตัแทนกลุ่มอาชีพ/ เศรษฐกิจ นายชายชาญ ตัวแทนเข้าประชุม จว. นายหิรัญ วิมุกตานนท์ ตัวแทนสื่อ รวมคณะทำงานสภาฯชุดใหม่ 17 ท่าน

รูปภาพ: