เรื่อง สำรวจบ้านซ่อมสร้างโครงการภัยพิบัติ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง สำรวจบ้านซ่อมสร้างโครงการภัยพิบัติ

วันที่ 19 ต.ค.55ประธานสภาฯและรองประธานพร้อมเลขานุการสภาฯได้ลงสำรวจบ้านที่ได้รับความเสียหายจากนำท่วมปี54และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆเลย และยังไม่มีความ

สามารถในการซ่อมแซมบ้านได้เนื่องจากยากจนโดยทางสภาฯ ได้ประกาศในที่ประชุมประธานชุมชนเขตหนองจอกในวันที่ 10 ก.ย.ให้สำรวจว่ามีบ้านใดในชุมชนที่เข้าเกณท์ให้แจ้งมาที่สภาฯ

เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะทำงานสภาฯ โดยได้มีประธานชุมชนส่งเข้ามาให้พิจารณาจำนวน 10 หลังใน5แขวงและได้สำรวจแล้วให้การช่วยเหลือทั้ง10หลัง เนื่องจากเข้าเกณท์และ

ยากจนด้อยโอกาส และทางประธานสภาฯจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะทำงานสภาฯให้หาทางช่วยเหลือในเรื่องอาชีพต่อไปและได้เข้าประสานงานขอสนับสนุนงบช่วยเหลือบ้างส่วนกับทาง

สภาเขตหนองจอก(สข)

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.