เรื่อง ร่างกฎระเบียบข้อบังคับสภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอก | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ร่างกฎระเบียบข้อบังคับสภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอก

ร่างนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาฯและที่ปรึกษากฎหมายได้ปรับแก้และเห็นชอบแล้ว

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้