เรื่อง ประชุมคณะทำงานสภาฯครั้งที่ 2 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประชุมคณะทำงานสภาฯครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 55 ได้เปิดประชุมคณะทำงานสภาฯครั้งที่2โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตหนองจอกเข้าร่วมประชุมด้วย โดยได้ข้อสรุปดังนี้พิจารณาบ้านซ่อมสร้าง การให้ความร่วม

มือจากสำนักงานเขตฯในเรื่องการประชาสัมพันธ์งานสภาฯที่สำนักเขตได้ การติดต่อส่วนราชการในเรื่องต่าง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน