เรื่อง สถานที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตหนองจอก | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง สถานที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตหนองจอก

ทางสภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอกมีโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องจากหนองจอกมีของโบราณแยะมากทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีคลองที่สวยงามมีทิวทัศน์ที่สวยงาม

มีของโบร่ณสมัยร.5ที่นำมาแสดงให้ดูเป็นบ้างส่วนอาทิเช่น ค้างคาวแม่ไก่นับ1000 ตัว บาแลสมัยร.5 บ้านโบราณ ซึ่งสำนักงานเขตหนองจอกไม่เคยให้ความสนใจทางสภาฯจะนำมาพัฒนาเพื่อ

เป็นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.