นำเสนอ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

นำเสนอ

บ้านนายประเสริฐ พิมพิสัยตามที่แจ้งในเวทีโซน คณะทำงานลงสำรวจ เก็บภาพมาให้คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการได้อนุมัตงบประมาณภัยพิบัติช่วยเหลือคา่วัสดุอุดกาณ์ แล้ว 15,000 บาท

รูปภาพ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน