โครงสร้าง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

โครงสร้าง

โครงสร้างสภาองค์กรชุมชนเขตสะพานสูง  นายดาเรศ พิมพิสัย เป็นประธานสภาฯ นายสมใจ พุ่มเพชร รองประธานคนที่หนึ่ง นายเฉลิมพล คะสะธรรม รองประธานคนที่สอง กองเลขา นางอรุณีย์ สิงสาหัส นางนุชรี ดาดื่น ฝ่ายการเงิน/ข้อมูล นางวาณี สาสะกุล ฝ่ายบัญชี นางสมพร จินดาดวง นางสุไวบ๊ะ ฐีตะสุวรรณ ประสานงานในพื้นที่ นางสุนันทวดี กานา นางสมพร จินดาดวง รับผิดชอบกลุ่มเศรษฐกิจ/อาชีพ นายสมใจ พุ่มเพชร นางจตุรัต สิงสาหัส รับผิดชอบกลุ่มสวัสดิการชุมชน นายอดุลย์ เซ๊ะวิเศษรับผิดชอบกลุ่มสุขภาพ นายหิรัญ วิมุกตานนท์ รับผิดชอบสื่อ ตัวแทนเข้าร่วมประชุมจังหวัดสองคน นายดาเรศ พิมพิสัย นายชายชาญ งามชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่หนึ่ง อาจารย์นิพล กลิ่นวิชิต คนที่สอง นายหนุน อาดำ ที่ปรึกษา นายณัชพล เกิดเกษมประธานที่ปรึกษา นางพรรณี มานมัดที่ปรึกษา สก.ประสิทธิ์ มะหะมัดที่ปรึกษา นางสายใจ ปิ่นแก้วที่ปรึกษา นางเมตตา สุขเจริญที่ปรึกษา ประสานงานภาคีภายนอก นายดาเรศ พิมพิสัย   (คณะทำงาน13+ผู้ทรง2=15คน)  ที่ปรึกษา3 ท่าน