กำหนดการประชุมชบวนองค์กรชุมชนสู่การจัดการตนเองฯ 3พย55 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

กำหนดการประชุมชบวนองค์กรชุมชนสู่การจัดการตนเองฯ 3พย55

ภาคบ่าย แบ่งกลุ่มระดมความเห็นในหัวข้อดังนี้

 
โจทย์
1 ทบทวนกลการทำงาน/มีแผนงานอะไรระดับเขต/ระดับโซน
2 ที่ผ่านมามีการวางระบบการทานกันอย่างไร
3 มีการเชื่อโยงการทำงานร่วมกันอย่างไรกับภาคี
4 ค้นหาพื้นที่เข้มข้นในระดับโซน
- มีข้อมูลชัดเจน
- มีการเชื่อมโยงภาคี
- มีแผนงานพัฒนาชัดเจน
- มีกลไกคณะทำงานอย่างน้อย 3 ฝ่าย
- มีเครือข่ายประเด็นเป็นรูปธรรม 3 ประเด็นขึ้นไป
5 แผนการปฏิบัติงาน (เปิดเวทีเมื่อไหร่/อย่างไร)
- ระดับโซน (ขอรายชื่อคณะทำงานโซน โซนละ 3 คน)
- ระดับเขต

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: