แนวทางการจัดกรบวนองค์กรชุมชนและการจัดเก็บข้อมูล | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

แนวทางการจัดกรบวนองค์กรชุมชนและการจัดเก็บข้อมูล

 เอกสารในนี้เป็นกรอบการจัดกระบวนการเพื่อทบทวนตนเองของสภาองค์กรชุมชนเขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปสู่การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ เน้นให้เกิดการทบทวนตนเองร่วมกัน ครอบคลุมทั้งระดับเขตและจังหวัด

โปรดดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายหน้านี้ เพื่อศึกษาต่อไป

ยังมีเอกสารเกี่ยวข้องอีก 2 ฉบับ คือ แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานองค์กรชุมชน และ แบบติดตามความก้าวหน้าขององค์กรชุมชน ปี....

ที่ท่านต้องนำไปใช้สำรวจข้อมูลองค์กรที่จดแจ้งในเชต และรวบรวมส่ง ทีมข้อมูลโซนภายในต้นเดือนธันวาคม เพื่อประมวลผลส่งคณะทำงานจังหวัดกรุงเทพฯ ภายในสิ้นเดือนธันวาคม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่คุณพรรณี  

รูปภาพ: