แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานองค์กรชุมชน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานองค์กรชุมชน

 แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานองค์กรชุมชน (มี 3 หน้า) ฉบับนี้

ต้องใช้ประกอบกับ  แบบติดตาม(มี 1 หน้า)

ทีมข้อมูลกลาง

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: