รายงานผลการศึกษาวิจัยใน96ชุมชน_ชุมชนสามร้อยห้อง นิด้า | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

รายงานผลการศึกษาวิจัยใน96ชุมชน_ชุมชนสามร้อยห้อง นิด้า

รายงานผลการศึกษา "ชุมชนสามร้อยห้อง" เขตบางคอแหลม 

นายปรีดา เทพสวงค์ ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตบางคอแหลม และประธานชุมชน ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย

หัวเฉียวฯ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทำการศึกษาวิจัยทีมข้อมูลกลางเม่ือลงประชุมในพื้นที่โซนเจ้าพระยา ได้รับเอกสารนี้มา

เห็นว่าเป็นตัวอย่างชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งกระบวนการในชุมชนและการทำข้อมูลชุมชน ซึ่งนำไปสู่

การพัฒนา จนเป็นชุมชนนำร่องในหลายกิจกรรม 

ข้อมูลชุมชนมีความสำคัญกับการพัฒนา

"รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง"  หวังว่าคงเป็นแนวทางริเริ่มการทำรายงานและการเก็บข้อมูลสำหรับ

ชุมชนที่ยังไม่เริ่มต้น และสำหรับชุมชนที่มีข้อมูลอยู่บ้างแล้ว ลองเริ่มคิดแบบพอเพียง ทำเท่าที่ทำได้ สักวันจะ

เห็นผลสำเร็จ 

 

ทีมช้อมูลกลาง 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ: