เรื่อง งานแถลงข่าวกทม | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง งานแถลงข่าวกทม

 สภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอกได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการสินค้าราคาถูกของกทมจัด ให้ในวันที่ 2 พ.ย. 55ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์

โดยได้รับการประสานงานจาก ศนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบระดับชาติให้เขัาร่วมรับฟัง และยังมีการเปิดตัวโครงการสอนภาษาอังกฤษให้กับ

ผู้ขับขี่แท็กซี่ ซึ่งงานนี้ทางสภาฯและศนูย์ประสานงานฯจะร่วมมือกันนำลงสู่ชุมชนต่อไป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.