เรื่อง งานเสวนาการเข้าร่วมaecของประชาชน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง งานเสวนาการเข้าร่วมaecของประชาชน

 เมื่อวันที่ 31 ต.ค.55ที่กระทวรงแรง งานโดยร.ม.ต.กระทรวงท่านเผดิมชัยได้จัดงานแถลงถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยทางมูลนิธิอ.นิคม ร่วมกับทางส.ส.ส.และหน่วยงานรัฐเป็นเจ้าภาพ มีการพูดคุยกันจากทางนายจ้างและลูกจ้างถึงผลกระทบจากการเปิดอาเซียน และทางภาครัฐเช่นปลัดกระทรวงแรงงานและการธนาคารฯได้ให้ข้อมูลถึงสิ่งดี  ส่วนทางส.ส.สก็พูดถึงโครงการที่จะทำในการเปิด aec ซึ่งสุดท้ายที่ประชุมได้รับทราบว่ายังไม่มีมาตราการสำหรับประชาชนอย่างแท้จริงโดย รศ.ดร.จีระ ซึ่งเป็นผู้จัดงานหลักได้ให้ขัอคิดที่ว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนจากพี่น้องประชาชนเลยและทั้งหมดที่พูดคุยกันก็ไม่มีแผนงานใน การรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ให้กับประชาชน ไม่การเตรียมความพร้อมที่จะรองรับให้กับประชาชนในประเทศ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.