เรื่อง ปลูกป่าลดโลกร้อนที่นิคมฯลาดกระบัง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ปลูกป่าลดโลกร้อนที่นิคมฯลาดกระบัง

 โดยได้รับเชิญให้เข้าร่วมปลูกป่าลดโลกร้อนกับทางชุมชนบึงบัวและมหาวิชชาลัยภูมปัญญาท้องถิ่นศูนย์ศรีนครินทร์  เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 55ที่บริเวณ

ริมคลองแตงโม ได้มีการประสานความร่วมจากทางสำนักงานเขตลาดกระบัง เยาวชนบึงบัว อาสาสมัครตำรวจชุมชน นักศึกษามหาวิชชาลัยฯและ

โรงงานในนิคมส่งพนักงานเข้าร่วมปลูกป่าลดโลกร้อน โครงการนี้ริเริ่มจากการที่อ.ยุพลซึ่งเป็นศลิปจารย์ของมหาวิชชาลัยฯได้ทำMOUกับทางเขต

และนิคมตามโครงการลดโลกร้อนโดยปลูกป่าเชิงนิเวศตามที่บริษัทTOYOTAได้ให้การสนับสุนน 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.