เรื่อง สิ่งแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยว | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง สิ่งแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยว

 ด้วยเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 55 เลขานุการสภาฯเขตหนองจอกได้ไปศึกษาดูงานที่ชุมชนบ้านยางม.17 จ.ปราจีนบุรีในเรื่องชุมชนจัดการตนเองและตามหลักสูตรวิชาผู้ประกอบการสังคมของมหาวิชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจากการศึกษาดูงานได้เห็นถึงความเข้มแข็งในชุมชนไม่มีการเลือกตั้งผู้นำชุมชนแต่มีคณะกรรมการหมู่แต่ละคุ้มเลือกคนในชุมชนที่ดีที่สุดเข้ามาบริหารจัดการปกครองและชาวบ้านให้ความร่วมมือโดยไม่โต้แย้ง มีกองทุนเป็นเงินที่สูงถึง5ล้านกว่าบาทมีสินค้า ปั้มนำมัน มีร้านค้าชุมชน มีโรงกรองนำขายในชุมชนและอื่นๆอีกมากสมควรที่จะให้คณะทำงานสภาฯไปดูเป็นต้นแบบถึงการทำงานที่ไม่พึ่งรัฐมีการตั้งกฎของชุมชนเองโดยไม่สนใจถึงระเบียบการตั้งชุมชนของรัฐหลังจาก ที่ดูงานเสร็จได้ไปชมนำตกธารทิพย์ซึ่งเป็นนำตกในท้องถิ่นและได้เห็นถึงความมักง่ายของนักท่องเที่ยวที่ไม่มีความรับผิดชอบ ต่อป่าหรือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นทิ้งขยะไม่รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมขอประนามนักท่องเที่ยวที่ทำความเลวให้กับธรรมชาติไม่มีจิตสำนึกรักป่าและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปดังภาพ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป