ร่วมสนับสนุน ร่าง พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ........ฉบับเพื่อประโยชน์ของคนไทย | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ร่วมสนับสนุน ร่าง พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ........ฉบับเพื่อประโยชน์ของคนไทย

 พรบ. สิทธิบัตร ฉบับปัจจุบัน ไม่สามารถเสริมสร้างการถ่ายทอดเทคโนโลยี่ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา

จำเป็นต้องแก้ไขร่าง พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โปรดส่งเอกสารของท่านไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้ หรือ ผู้ประสานงานในพื้นท่ีของท่าน ภายใน เดือนธันวาคมนี้ 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ