แผนงานจังหวัดกรุงเทพ_เวทีทบทวนสภาฯ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

แผนงานจังหวัดกรุงเทพ_เวทีทบทวนสภาฯ

 กำหนดการลงจัดเวทีทบทวนสภาฯ จังหวัดกรุงเทพฯ

สำหรับเขตที่ยังไม่มีวันในตารางน้ี โปรดกำหนดวันแล้วแจ้งคุณพรรณีด้วยค่ะ

เพ่ิมกำหนดการ

โซนเจ้าพระยา วันที่ 8 ธันวาคม 55 เวที เขตคลองเตย

ทีมข้อมูลกลาง

รูปภาพ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน