เรื่อง งานซ่อมบ้านผู้รับผลกระทบภัยพิบัติ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง งานซ่อมบ้านผู้รับผลกระทบภัยพิบัติ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน