การสังเคราะห์ เนื้อหาและบทเรียนการทบทวนสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑลตะวันออก | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

การสังเคราะห์ เนื้อหาและบทเรียนการทบทวนสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑลตะวันออก

การสังเคราะห์เนื้อหา และบทเรียน

การทบทวนตนเองของสภาองค์กรชุมชนตำบลและจังหวัดภาคกรุงเทพ ปริมณฑล ตะวันออก

 

 

 

เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.