ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ "บริบทของการเมืองและการบริหารหลังมหาอุทกภัย" | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ "บริบทของการเมืองและการบริหารหลังมหาอุทกภัย"

ขอเชิญสมาชิกสภาองค์กรชุมชนฯ และประชาชนทั่วไป ส่งภาพถ่ายบ้านหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม

เข้ามาในเว็บไซต์ http://coc.nida.ac.th หรือทางอีเมลล์ panrawee-nida@hotmail.com

โดยทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จะทำการคัดเลือกรูปภาพมาจัดนิทรรศการ ในการสัมมนาวิชาการ

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์มาลัย หุวะนันทน์

เรื่องบริบทของการเมืองและการบริหารหลังมหาอุทกภัย และการปาฐกถาพิเศษเรื่อง

"หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

ดย ฯพณฯท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี