งานสัมนาเนื่องในครบรอบ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ เรื่องบริบทของการเมืองและการบริหารหลังมหาอุทกภัย และการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

งานสัมนาเนื่องในครบรอบ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ เรื่องบริบทของการเมืองและการบริหารหลังมหาอุทกภัย และการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ได้จัดงานสัมนา 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รูปภาพ: