อบรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

อบรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1

 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 คณะสถิติประยุกต์ อาคาร 6 ครั้งที่ 1 โดยวิทยากรผู้มาให้ความรู้คือ คุณสุระ ขันทีท้าว หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

รูปภาพ: