ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 1 แผน 1 เขตสู่ธรรมนูญชุมชน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 1 แผน 1 เขตสู่ธรรมนูญชุมชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) สปร. และเครือข่ายภาคี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 1 แผน 1 เขตสู่การสร้างธรรมนูญในแต่ละชุมชน ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) เพื่อให้ชุมชนสามารถกำหนดรูปแบบธรรมนูญในแต่ละชุมชนได้ และเพื่อใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นเวทียกร่างแผนพัฒนาเขตและการรับฟังร่างประชามติของภาคประชาชน

รูปภาพ: