โครงการ NIDA USR ณ มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

โครงการ NIDA USR ณ มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

 กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR) โดยรับบริจาคเงินเพื่อสบทบทุนช่วย โรงพยาบาลสงฆ์ และรับบริจาคสิ่งของ อาทิ ไม้เท้า รถเข็นสำหรับผู้ป่วย นมแบบพร่องมันเนย โดยจะเดินทางไปมอบปัจจัยและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสามารถร่วมบริจาคได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 ที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ชั้น 3 อาคารนิด้าสัมพันธ์(อาคารที่จอดรถ)

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทร 0 2727 3453 

รูปภาพ: